Магазин онлайн закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон Erika Pahla  Punalipp(1975), 22. november, nr. 137, lk. 2.

S.H.I.W.A

https://shiwa-24.online  

Магазин закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон

see url Soovitame tootmisjuhtidele järgmisi juhtimist käsitlevaid raamatuid ja brosüüre:

Магазин закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон

https://shiwa-24.online A. VENDELlNI brosüür “MAJANDUSE JUHTIMISE LENINLIKUD PÕHIMÕTTED” (Tln., 1973) toob ära ühiskondliku tootmise juhtimise leninlike põhimõtete lühikäsitluse ning tutvustab nende rakendamist vabariigis.

Магазин онлайн закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон

Магазин закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон Kogumik “TÖÖ JA JUHTIMSE TEADUSLIK ORGANISEERIMINE” (Tln., 1968) sisaldab tuntud nõukogude autorite P. M. Keržentseli, A. K. Gastevi, P. A. Popovi jt. valitud töid töö teaduslikust organiseerimisest, samuti kodanlike spetsialistide F. W. Taylori, H. Emersoni, H. Churchi ja H. Fayoli vastava ala töid. Materjalid näitavad kujukalt töö ja juhtimise teadusliku organiseerimise kujunemise ja arenemise ajalugu nii meil kui ka välismaal.

https://shiwa-market.xyz

S.H.I.W.A R. ÜKSVÄRAVA raamatus “ORGANISATSIOON JA JUHTIMINE SOTSIALISTUKUS MAJANDUSES” (Tln., 1974) käsitletakse sotsialistlike majandusettevõtete organisatsiooni ja juhtimist kui iseseisvat ainevaldkonda ja tegevusala ning sellega seotud teoreetilisi ja praktilisi probleeme. Antakse ülevaade ka sotsialistlike majandusettevõtete juhtimise arengust ning organisatsiooni- ja juhtimisteooria põhiküsimustest.

Магазин онлайн закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон

Магазин онлайн закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон J. VENDROVI raamatus “JUHTIMISE PSÜHHOLOOGILISI PROBLEEME” (Tln., 1973) analüüsitakse juhtimise psühholoogilisi probleeme ettevõttes ja selle allüksustes.

go to link

https://shiwa-market.xyz Õppevahend “TOOTMISE ÖKONOOMIKA JA JUHTIMISE ALUSED” (Tln., 1974) käsitleb ettevõtete ökonoomika küsimusi orgaanilises seoses tootmise juhtimise paljude probleemidega. Erilist tähelepanu pööratakse planeerimisele, isemajandamisele, tootmisfondide efektiivsele kasutamisele jm.

watch

source url G. E. SLEZINGERI “JUHTIMISTÖÖ OTSTARBEKAS KORRALDAMINE” (Tln., 1968) annab ülevaate juhtimistöö teadusliku organiseerimise ülesannetest, põhimõtetest, normeerimise ning juhtimistöö mehhaniseerimise organisatsioonilistest vormidest.

https://shiwa-market.xyz

go site R. WERNEBURGI “JUHTIMISTÖÖ RATSIONALISEERIMINE”  (Tln., 1972) annab ülevaate juhtimisaparaadi töö meetodite täiustamise põhiprobleemidest. Palju on praktilisi soovitusi kontoritöö, ametnike töökohtade korraldamise, juhtiva kaadri töö täiustamise jm. metoodika kohta .

S.H.I.W.A

https://shiwa-24.online K. NURMEOTSA ja H. PIHO raamatu “TTO JA JUHTIMISE KÜSIMUSI PÕLLUMAJANDUSES” (Tln., 1969) esimeses osas tutvustatakse TTO põhisuundi, printsiipe ja meetodeid põllumajanduses. Eraldi vaadeldakse TTO rakendamist tootmistööl, kontoritööl ja asjaajamisel ning TTO abinõude planeerimist. Teises osas käsit1etakse juhtimise üld- ja eri küsimusi: juhtimise printsiipe, funktsioone, struktuure ja süsteeme. Tutvustatakse juhlidele esitletavaid nõudeid, tööjaotust ja tööaja kasutamist, juhtimise tehnilisi vahendeid ning dišpetserteenistuse organiseerimist.

Магазин закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон

https://shiwa-24.online Juhtivate töötajate tööviljakust ja seda mõjustavaid tegureid sovhoosides ja kolhoosides käsitlevad G. KURSS ja A. ROHTLA brošüürisdes “JUHTIMISEST  JA JUHTIVATE             TÖÖTAJATE TÖÖ TASUSTAMISEST PÕLLUMAJANDUSES” (Tln., 1973). Raammatus analüüsilakse ka tööaja kasutamist, töö korraldamist ja majandisisese informatsioonisüsteemi korrastamist. Viimases osas käsitletakse juhtivate töötajate töö tasustamist ning tehakse ettepanekuid selle täiustamiseks.

Магазин онлайн закладок в телеграмм. Купить кокаин, амф, бошки, гашиш, мефедрон

https://shiwa-market.xyz Põhjalikuma ülevaate juhtimisalasest kirjandusest annab H. KROSSI koostatud bibliograafiandmestik “JUHTIMINE” (Tln., 1973).

follow url

enter  

S.H.I.W.A