• Raamatukogu reedel, 27. aprillil SULETUD (Sisetööpäev)

     
  • Harrastuskunstnikud Põltsamaal

    Loe edasi...


Raamatukogupreemia väljaandja
Raamatukogupreemiat IDA annab välja Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu.

Raamatukogupreemia eesmärk
Preemia on ellu kutsutud raamatukogunduse ja selle edendajate väärtustamiseks, ergutamiseks ja tunnustuse avaldamiseks silmapaistva töö eest. Preemia määratakse isikutele, kelle töö ja saavutused on aidanud kaasa raamatukoguväärtuste loomisele maakonnas. Preemiat antakse välja igal aastal.

Raamatukogupreemia kirjeldus
Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu annab välja raamatukogupreemiat IDA kolmes erinevas kategoorias:

RAAMATUKOGUHOIDJA IDA eesmärgiks on tunnustada silmapaistvaid tulemusi saavutanud raamatukoguhoidjaid. Antakse raamatukoguhoidjale
•    kes on raamatukogundusalaste värskete mõtete või praktiliste uuenduste algataja ning ellurakendaja, sh e-teenuste arendaja;
•    kelle praktiline raamatukogunduslik tegevus kõrgelt professionaalne;
•    kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi raamatukogusündmuste korraldamisel, osalenud trükise koostamisel ja väljaandmisel, esinenud ettekannetega erinevatel üritustel;
•    kelle märkimisväärne ühiskondlik tegevus on rikastanud paikkonna kultuurielu;
•    kelle suhted raamatukogudega, sh maakonnaraamatukoguga on olnud sõbralikud ja avatud ning koostöö tulemuslik.

Lisaks premeeritakse raamatutega RAAMATUKOGUHOIDJA IDA kahte nominenti.
Kohalikele omavalitsustele tehakse ettepanek premeerida auhinna saajat rahalise preemiaga.

ELUTÖÖ IDA antakse pensionile siirduvale Jõgevamaa  raamatukoguhoidjale, kelle aastatepikkune tegevus on maakonnaraamatukogu ja kogukonna poolt kõrgelt hinnatud ning kelle elutöö on positiivselt mõjutanud maakonna raamatukogunduse arengut ja mainet.

SÕBER IDA antakse mitteraamatukogutöötajale, kes on üles näidanud Jõgevamaa raamatukogude ja raamatukogutöötajate suhtes hoolivust, lugupidamist ja hinnanud kõrgelt nende tööd ning aidanud kaasa raamatukogunduse edendamisele maakonnas.

Auhindadeks on Palamuse käsitöömeistri Ingrid Juuse poolt valmistatud nukud. Nukk on nimetatud Põltsamaa raamatukogu kauaaegse raamatukogujuhataja Ida-Helene Sutt-Reima (juhataja aastatel 1921-1940, 1943-1944) auks IDAks.

Raamatukogupreemia kandidaatide esitamine
Ettepanekuid raamatukogupreemia kandidaatide kohta võivad teha kõikides preemiakategooriates Jõgevamaa raamatukoguhoidjad.
Kandidaatide esitamisel tuleb arvesesse võtta ajavahemik eelnenud aasta novembrist kuni jooksva aasta novembrini (va raamatukogupreemia ELUTÖÖ IDA, kus arvestatakse raamatukoguhoidja eluaegset panust). Taotlused esitatakse kirjalikult igal aastal Ida-Helene Sutt-Reima surmaaastapäevaks 20. novembriks maakonnaraamatukogu direktorile.

Andmed, mida taotlus peab sisaldama:

1.    Kandidaadi nimi ja raamatukogu, kus ta töötab
2.    Saavutused
•    Praktilise erialase töö edukus
•    Raamatukogu ürituste korraldamine, trükiste koostamine, esinemised jms
•    Osalemine paikkonna kultuurielus, ühiskondlik tegevus
•    Koostöö teiste raamatukogudega
3.    Taotluse esitaja nimi

Iga taotlus läheb punktiarvestusse ühekordsena, sõltumata allakirjutanute arvust. Ühekordseteks loetakse ka identsete tekstidega taotlusi.

Raamatukogupreemia omistamine
7-liikmeline komisjon koosneb Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu juhtkonnast ja kahest igal aastal uuesti valitavast maakonnaraamatukogu töötajast.

RAAMATUKOGUHOIDJA IDA:
Komisjon selgitab välja nominendid ja preemiate saajad kaheetapilisel salajasel hääletusel.
Esimeses hääletusetapis selgub kolm nominenti, teises selgitatakse kolme nominendi seast välja preemia saaja. Võrdsete häälte korral teeb otsuse direktor.
Samale raamatukoguhoidjale võib raamatukogupreemiat IDA anda ka mitmel järjestikusel aastal.
ELUTÖÖ IDA:
Pensionile siirduva raamatukogutöötaja preemia saamine selgub salajasel hääletusel. Ühel aastal võib olla mitu laureaati, kuid preemiat ei anta välja tagasiulatuvalt.
SÕBER IDA:
Komisjon selgitab preemia saaja välja üheetapilisel salajasel hääletusel. Teisi nominente ei avalikustata.

Kandidaatide puudumisel vastavas kategoorias jääb raamatukogupreemia IDA välja andmata.

Preemiate väljakuulutamine ja üleandmine
Preemia saajate ja kahe nominendi nimed tehakse teatavaks ning preemiad antakse üle igal aastal detsembris aastalõpuseminaril või direktori otsusega mõnel muul ajal.
Preemia üleandmisele kutsutakse osa võtma omavalitsuse esindaja, kelle hallatava raamatukogu töötaja preemia saab.
Üritusele kaasatakse maavalitsuse kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialist ning maakonnalehe „Vooremaa” esindajad.
Laureaadid avalikustatakse Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu kodulehel ning maakonnalehes „Vooremaa“.

 

Kinnitatud direktori käskkirjaga 02.11.2009 nr 1-1/2
Muudetud direktori käskkkirjaga 08.03.2013 nr 1-1/2